02.12.2019

Bir ortaklık kurmanın çeşitli avantajları vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: 


•Ortaklık kurmak kolaydır. Ya ortaklar arasında gayrı resmi olarak, ya da resmi bir ortaklık sözleşmesi ile kurulabilir. Ortaklar arasında düzenlenecek bir ortaklık sözleşmesi, ortak girişimin çalışma şartlarını belirlediği gibi, aynı zamanda kar veya zararın ne şekilde paylaşılacağı da dahil olmak üzere ortaklar arasındaki ilişkiyi de düzenler.  


•Ortaklıklar vergi açısından şeffaftır. Yani ortaklar, ortalıktan elde ettikleri karın vergisini kendileri öderler. Ayrıca ortaklıklarda, şirketlerde olduğu gibi herhangi bir kurumlar vergisi ödenmez. 


•Birden fazla sahibi olan bir şirket, tek sahipli bir işletmeden çok daha kolay fon bulabilir. Zira iki veya daha fazla ortağın işe daha fazla sermaye koyma şansı vardır. Aynı zamanda, kredi verenlerin gözünde ortaklığın borçlanma kapasitesi de yükselir. 


•İşe alınacak kişilerin muhasebe veya hukuk şirketlerinde olduğu gibi ileride ortak olma şansları olabileceğinden, kaliteli personel bulmak kolaylaşır. 


•Ortaklıkların toplum gözündeki itibarı, genellikle tek sahipli işletmelerden daha yüksektir


•Ortaklıklar kolaylıkla feshedilebilir. 


•Ortaklıklar, şirketlerde olduğu gibi yıllık beyanname vermek veya bilançolarını açıklamak zorunda değildir. Bu nedenle, ortaklıkların mali tabloları hakkında başkaları bilgi edinemez. 


Ortaklık kurmanın avantajları olduğu gibi, dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: 


•Ortaklıklarda sınırlı sorumluluk koruması yoktur. Bu nedenle, ortaklığın tüm borçlarından ortaklar sorumludur. 


•Ortaklar diğer ortaklarının her türlü eyleminden hem şahsen, hem de müştereken sorumludur. 


•Ortaklıkların borç finansmanı bulabilmesi, sınırlı sorumlu şirketlere göre daha zor olabileceği gibi, öz sermaye finansmanı sağlamaları ve genellikle şirketlere tahsis edilen devlet desteklerinden yararlanmaları da mümkün olmaz. 


•Ortak sayısının fazla olması, bazen müşterek karar verilmesini zorlaştırabilir veya en azından geciktirebilir. 


•Kapsamlı bir ortaklık sözleşmesi yapılmadıysa, herhangi bir ortağın ölümü, emekli olması, iflas etmesi veya anlaşmazlık durumlarında ortaklık bitebilir. Kaynak: enodare


 
Diğer Makaleler
Payla?
�nerileriniz