Ar-Ge projeleri çeşitli ulusal ve uluslarası fonlar tarafından farklı oranlarda hibe krediler şeklinde desteklenebilmektedir. Ancak bu desteklerden
faydalanmak için girişimcilerin veya şirketlerin mutlaka bir Ar-Ge projesi bulunması gerekmektedir. 

Girişimcilerin ve Şirketlerin Destek Alabileceği Programlar

1.      TÜBİTAK-1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
2012 yılında başlatılan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı’nın 2014 yılı başvuruları alınmaya başlandı. 2012 yılından
itibaren 239 girişimciyi destekleyen TÜBİTAK, yeni çağrı dönemiyle birlikte girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edecektir.
Programın 2014 yılı çağrısında, belirli konularda, iş fikri sahibi girişimciler, TÜBİTAK’ın çağrı ortağı olarak seçtiği firmalar tarafından da
ek destek alabilecekler.
TÜBİTAK’ın sağladığı destekler haricinde, çağrı ortakları tarafından yaklaşık 30 girişimciye çekirdek sermaye desteği, ofis alanı desteği, teknik ve
sektörel uzmanlık gibi ek destekler sağlanacaktır. Çağrı ortaklarının belirlediği Çağrı Konuları, Destek Kapsamları ve Destek Koşullarına ait bilgiler 
http://tubitak.gov.tr/1512 adresinde yayınlanacaktır.
Faaliyet alanlarında öncü olan çağrı ortağı firmalar tarafından sağlanacak bu ek destekler, kurulacak yeni firmaların pazarda yer alma
ve hayatta kalma şanslarını arttırmış olacaktır.


Programın Kapsamı
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 4 aşamadan oluşuyor. Programın ilk aşamasında girişimci adayları iş fikrini TÜBİTAK’a sunuyor.
Seçilen fikirlere uzaktan eğitim, webiner, bilgi günü ve iş rehberi desteği sağlanarak, girişimci adayına iş planı hazırlatılıyor.
İkinci aşamada ise iş planları değerlendiriliyor. TÜBİTAK’ın desteklemeye uygun bulduğu iş planları için girişimci adayının kuracağı sermaye
şirketine 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz sermaye desteği ve firmaya özel iş hayatında deneyimli bir iş rehberi (mentor) sağlanıyor. Bu destekle
ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması gibi çıktılar geliştiriliyor.
Üçüncü aşamada ise geliştirilen çıktılar değerlendiriliyor ve daha fazla Ar-Ge çalışması yapması gereken firmaların 550.000 TL’ye kadar olan bütçeli
projeleri TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında %75 oranında destekleniyor.
Programın dördüncü aşamasında ise TÜBİTAK, iş fikirlerinin ticarileşmesine yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi, girişim sermayesi
firmalarıyla bağlantıya geçilmesi gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.
Kimler başvurabiliyor?
Programa 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış en az lisans mezunu girişimci adayları başvuru yapabilecek. Doktora derecesine
sahip adaylarda ise yaş sınırı aranmıyor. Ayrıca girişimci adaylarının, başvurunun yapıldığı tarihte, herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında
bulunmaması gerekiyor.
 

Nasıl başvurabilirim?
 
İş fikri başvuruları http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden alınacaktır.
Çağrı kapsamında herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarından teknoloji odaklı iş fikri başvuruları kabul edilecektir.
 
Destekleme Oranı: %100
 
Proje Bütçesi Limiti: 100.000 TL
 
Proje Süresi: 12 ay
 
2.      KOSGEB-Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Programın Amacı Ve Gerekçesi
Ø   Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Ø   Teknolojik fikirlere sahip tekno girişimcilerin desteklenmesi,
Ø   KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Ø   Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
Ø  İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi
 
Kimler Başvurabilir?
Ø  İşletme (Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ)) ve
Ø  Girişimci (Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler)
Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
·         Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da
·         Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile
·         Öğretim elemanları

Proje Süresi: Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay
Destekleme Oranı: Başlangıç Sermayesi Desteği için %100, diğer destek kalemleri için %75 ’tir.
Proje Bütçesi Limiti: 312.000 TL (%75), 20.000 (%100-Başlangıç Sermayesi Desteği)
 
 
Desteklenen Proje Harcamaları
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%)
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000
 
75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
 
 
 
Proje Geliştirme  Desteği
Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği
 
25.000
 
3.      TÜBİTAK-1507 Kobi Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
Programın Amacı:
Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan Kobilerin Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayinin Ar-Ge
yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.
 
Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler


Projelerin Taşıması Gereken Özellikler:
Programa başvuru yapılacak projenin aşağıdaki niteliklerinden en az birine sahip olması gerekmektedir.
1. Yeni Ürün Geliştirme
2. Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması
3. Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Uygulanması
4. Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi
 
Desteklenen Ar-Ge Aşamaları:
Ø  Kavram Geliştirme (Araştırma)
Ø  Fizibilite Çalışmaları
Ø  Laboratuar Çalışmaları
Ø  Tasarım Çalışmaları
Ø  Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları
Ø  Pilot tesisin kurulması
Ø  Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması
Destekleme Oranı: %75
 
Proje Bütçesi Limiti: 500.000 TL
 
Proje Süresi: Maksimum 18 ay
 
Desteklenen Proje Harcamaları:
Ø  Personel Giderleri
Ø  Seyahat Giderleri
Ø  Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alım Giderleri
Ø  Danışmanlık/Hizmet Alım Giderleri
Ø  Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler
Ø  Malzeme Giderleri 

Hibe ve Ar-Ge destekleri konusunda sık sorulan sorulara buradan ulaşabilirsiniz.
Payla?
�nerileriniz